Цели на фондацията

 • Да привлича общественото внимание към проблемите на българското земеделие и околната среда.
 • Да съдейства за установяване на земеделски практики, щадящи околната среда в страната.
 • Да работи в сферата на международното и национално екологично, горско и аграрно право, икономика на околната среда и екологичната защита на регионално, национално и международно равнище.
 • Да съдейства на българските власти за изработване на превантивни мерки срещу понататъшно замърсяване на околната среда в резултат на интензивно земеделие и промишленост.
 • Да изучава и прилага в страната световния опит в областта на еколого-съобразните технологии за производство и преработка на селскостопанска продукция.
  Да пропагандира световните практики в областта на биологичното земеделие и защита на околната среда.
 • Да участва в синхронизирането на българското аграрно екологично и горско законодателство във връзка с изискванията на Европейския съюз. Да осигурява експертна и финансова подкрепа на браншови сдружения, отделни производители и фермери.
 • Да съдейства на българските браншови сдружения, неправителствени организации, производители, фермери, предприемачи за установяване на контакти и съвместна дейност с международни партньори.
 • Да работи по посока законосъобразно третиране на отпадъците, както и установяване на практики за създаване на безотпадни технологии в селското стопанство и промишлеността.
 • Да подпомага и да бъде коректив на централното и местно управление в страната.
 • Да работи за изграждане на общественото съзнание по посока устойчивото развитие на гражданското общество.
 • Да участва в образователния процес на българските фермери, преработватели, неправителствени организации, специалисти, потребители, търговци и др.
 • Да насърчава фермерите за изготвяне на цялостен Агро- екологичен план на фермата.
 • Да пропагандира стандартите за Добрите земеделски практики между фермерите.
 • Да работи за развитието на българското село с цел превръщането му в привлекателно място за млади хора.
 • Да съдейства за подобряване на условията за селски туризъм в страната.