Фондацията за околна среда и земеделие (ФОСЗ) е една от най-старите неправителствени организации в България, регистрирана по Закона за лицата и семействата през 1990 г. веднага след демократичните промени.

През 2003 година Фондацията се регистрира като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.
Седалището на ФОСЗ е в село Любеново, Никополска община. Селото се намира в Северна България, на 40 км северно от Плевен и на 12 км от река Дунав и границата с Румъния.

Териториите на общините Никопол и съседната община – Белене са част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000”, в които е включен и природния парк „Персина”.
Фондацията работи активно по проблемите на опазването на околната среда, както на регионално, така и на национално и международно ниво.

Има свои офиси в град Никопол и в София.

Разработва и участва в проекти по опазване водите на река Дунав, био-разнообразието, възобновяемите енергийни източници, Натура 2000 – ограничения и компенсации, биоземеделието, информационни дейности и обучения.