logofea1

Фондацията за околна среда и земеделие  (ФОСЗ) е една от първите неправителствени организации в България за периода след 1990 г., регистрирана по Закона за лицата и семействата. През 2003 година Фондацията придобива статут на юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, който е валиден и днес. Седалището на ФОСЗ е в гр. Никопол, но има представителство и в София.

Фондацията привлича активно общественото внимание към проблемите и мерките по съхраняването и възстановяването на околната среда, както на местно, така и на регионално, национално и международно ниво. Участва в проекти за опазване водите на река Дунав и на биоразнообразието повсеместно. Основен поддръжник е на “Натура 2000” по повод възникнали ограничения и компенсации, както и във връзка с политиките за управление на възобновяемите енергийни източници.

Специално внимание се отделя на дейности, информиращи населението за негативния ефект и огромния риск от използването на атомна енергия. Конкретни мерки са предприети срещу строителството на АЕЦ “Белене” и на VII блок на АЕЦ “Козлодуй”. Един от последните проекти, по които Фондацията работи, е за предлагане на неядрени алтернативи за използването на площадката, предвидена за изграждането на нова атомна електроцентрала в Белене.

Фондацията се грижи за развитието на сектора на биоземеделието в България и провежда обучения по природосъобразен начин на живот и създаване на устойчива икономическа дейност, която не вреди на човечеството и щади заобикалящата го среда.

По-голямата част от мероприятията, които организираме, имат за цел ориентиране на земеделието към алтернативни методи. Методи, не просто оставящи минимален отпечатък върху природата, но и такива, които възстановяват и укрепват екосистемите, не изключвайки човека с неговите нужди.

Нашите привърженици и членове имат възможността да научат за съвременните техники за обработка на почвите, напояване, отглеждане на животни и т.н, без употребата на пестициди и химически торове. За нас е от първостепенна важност ограмотяването на селското население относно възникналите промени в климата и как този процес има трайно влияние върху реализацията на техния труд.

Наблюдава се концентрация на знание и ресурси за научна дейност в градските центрове, далече от обработваемите земи и техните стопани. Този централизиран модел, водещ до дезинформираност и необразованост на голяма част от българското население, е към своя край, благодарение на усилията в тази насока на редица неправителствени организации, в това число и Фондацията за околна среда и земеделие.

За нас е, както предизвикателство, така и удоволствие, да обучаваме начинаещи фермери по доказани агро-екологични схеми. Изучаваме и прилагаме в България световния опит на добрите земеделски практики. Правим го с нужното внимание към Земята, която ни храни, и особеностите на локалните природни дадености (климат, води, почви, съществуващ растителен и животински свят).

Организираме работни срещи, курсове, събития, експериментални центрове, образователни програми, представяме филми и други достъпни информационни материали, свързани с биологичното земеделие, енергията от възобновими източници и принципите на етичното и екологосъобразно взаимодействие с околната среда.

Успоредно с информационната си дейност, непрекъснато актуализираме знанията си за живата природа и проучваме нови земеделски терени, а именно изучаваме и изпитваме територии, подходящи за био-земеделие и оползотворяване на отпадъците от селското стопанство.

Подпомагаме земеделците в установяване на контакти с техни чуждестранни колеги. Осигуряваме правна защита и съвети на граждани, неправителствени организации и местни общности. За целта сме наложили като ключово участието ни в преговорите на местните, регионалните и централни власти при подготовката на агро-екологичното законодателство на страната, съгласно изискванията на Европейския съюз.

Фондацията поддържа активни контактите си с международни институции като IFOAM Europe (Международна федерация на биоземеделските движения в Европа), Greenpeace, както и с български неправителствени организации като Биоселена, браншови сдружения като БАБ (Българска асоциация биопродукти) и други.

 

FOSZ

По време на визитата на френска група фермери в Северна България.