Подобряване на природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато

Подобряване на природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато

Договор № BG16M1OP002-3.030-0003-C02/09.03.2022

Възложител – Оперативна програма Околна среда
Изпълнител – Фондация за околна среда и земеделие
Приоритетни оси – НАТУРА2000 и биоразнообразие
Наименование на процедура – МИГ Белене-Никопол „Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“
Код на процедура – BG16M1OP002-3.030
Наименование на проекта – „Подобряване на природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“.
Срок на изпълнение – 24 месеца

Статус на изпълнение на договора – В изпълнение
Дата на стартиране – 14.04.2021
Дата на приключване – 14.09.2023

С изпълнението на настоящия проект ще се постигне благоприятно природозащитно състояние на 3 от целевите по програмата видове, чрез подобряване на състоянието на ключови за вида находища и местообитания, повишаване на информираността и осигуряване на максимален интерес на заинтересованите страни, както и опитимизиране на популационните параметри на целевите видове земноводни и влечуги: Южен гребенест тритон (Triturus karelinii), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) на територията на МИГ Никопол-Белене. В проекта са заложени дейности, отговарящи на типовете допустими дейности по Процедурата, а именно: проучване на разпространението и популационните параметри на целевите видове, възстановяване на съществуващи естествени или изкуствени водоеми със стоящи води с цел подобряване на местообитанията, които не изпълняват екологичните си функции за видовете (пресъхнали или пресушени), замърсени, в напреднала фаза на сукцесия и др., както и провеждане на информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни. Дейностите по проекта се прилагат в обхвата на защитени зони, в които оценката на природозащитното състояние на целевия вид на ниво зона по Критерий 1, Популации в границите на зоната“ е „Неблагоприятно – незадоволително“. Очакваните резултати са да се подобри състоянито на популациите на целевите видове в ЗЗ на територията на МИГ Белене-Никопол, като се увеличи броят/площта на подходящите за обитаване стоящи водоеми, включително и такива с изкуствен или частично естествени произход, както и общата площ на потенциалното местообитание и ефективно заетите територии от популациите на целевите видове в защитените зони, както и да се създадат условия за нарастване на обилието на вида в защитената зона. При избора на потенциални местообитания на целевите видове и възстановяване, проучванията и дейностите на проекта ще бъдат насочени с предимство към влажни зони, които са общинска и държавна собственост.

Председателят на ФОСЗ, Албена Симеонова, подписа Договора за изпълнение на проектно предложение №: BG16M1OP002-3.030-0003 – „Подобряване на придозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“.

Председателят на ФОСЗ, Албена Симеонова, подписа Договора за изпълнение на проектно предложение №: BG16M1OP002-3.030-0003 – „Подобряване на придозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“.

На 14 април 2021 г. в Министерството на околната среда и водите, Председателят на Фондация за околна среда и земеделие, Албена Симеонова, подписа Договора за изпълнение на проектно предложение №: BG16M1OP002-3.030-0003 – „Подобряване на придозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“.
Проектът е по процедура BG16M1OP002-3.030 – МИГ Белене-Никопол „Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“ и е със срок за изпълнение 24 месеца.
С изпълнението на проекта ще се постигне благоприятно природозащитно състояние на 3 от целевите по програмата видове, чрез подобряване на състоянието на ключови за вида находища и местообитания, повишаване на информираността и осигуряване на максимален интерес на заинтересованите страни, както и опитимизиране на популационните параметри на целевите видове земноводни и влечуги: Южен гребенест тритон (Triturus karelinii), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) на територията на МИГ Никопол-Белене.

Kръгла маса на тема „Концепцията за устойчиво природоползване на ЕС – проблеми и перспективи в устойчивото развитие на бизнес структурите в селските райони на РБългария” предизвика оживена дискусия между студенти, преподаватели и представители на практика

Kръгла маса на тема „Концепцията за устойчиво природоползване на ЕС – проблеми и перспективи в устойчивото развитие на бизнес структурите в селските райони на РБългария” предизвика оживена дискусия между студенти, преподаватели и представители на практика

Kръгла маса на тема „Концепцията за устойчиво природоползване на ЕС – проблеми и перспективи в устойчивото развитие на бизнес структурите в селските райони на РБългария” предизвика оживена дискусия между студенти, преподаватели и представители на практиката относно развиване на успешен бизнес с грижа за опазване на природната среда в Р България. Kръглата маса бе организирана по научноизследователски проект №16/2013 г. на екип от катедра „Аграрна икономика” с ръководител доц. д-р Марина Николова.
Форумът откри директорът на Института за научни изследвания (ИНИ) при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – проф. д-р Маргарита Богданова. Сред гостите бе и деканът на факултет „Производствен и търговски бизнес” – проф. д-р Анета Денева. Като представители на практиката, специални гости и участници в кръглата маса бяха Албена Симеонова – член на Международната федерация на биоземеделците, която заедно с Пепо Петров са представители на Българската асоциация за биопродукти (БАБ) и Фондацията за околна среда и земеделие (ФОСЗ), Пламен Калинов – управител на дружество, сертифициран биопроизводител на биологични плодове, сокове и вина от арония. Участници в кръглата маса бяха студенти не само от спец. „Аграрна икономика”, но и от други специалности, проявяващи интерес към проблематиката, преподаватели от различни катедри към факултет „Производствен и търговски бизнес”.
Проектният екип представи основната теза, целите и задачите на проведеното научно изследване, чиято тематика е свързана с опазването на околната среда като хоризонтален приоритет на европейската регионална политика. Гостуващите лектори от практиката Албена Симеонова и Пламен Калинов представиха проблемите по договарянето на мерките за подпомагане на биопроизводството за новия програмен период 2014 – 2020 г., както и благоприятните възможности за финансиране на биологичното земеделие и модернизация на стопанствата. Дегустация на биопродукти от собствените стопанства на презентиращите, (биохляб от лимец, сок от арония, биовино от арония и грозде) предизвика голям интерес сред присъстващите и стана предмет на по-късно развилата се дискусия и въпроси от студентите. Пепо Петров представи проекта „Възможности за устойчиво биологично производство на биогаз в биологични стопанства”. Той илюстрира икономическата взаимна изгода между биогаз и биологично земеделие, като акцентира че международният проект се разработва и ще бъде тестван в няколко държави (Австрия, Дания, Германия, Испания и Полша) включително и България.
Голям интерес предизвикаха споделените проблеми за поддържане на устойчив бизнес и конкурентоспособност на българските биопроизводители, както и възможностите за отстояване равнопоставеността им с европейските биоферми.
Научноизследователският проект, реализиран от екипа от катедра „Аграрна икономика”, е финансиран от бюджетната субсидия за присъщата научноизследователска дейност на висшето училище със съдействието на Института за научни изследвания при Стопанска академия.

http://www.uni-svishtov.bg/?page=ZoomActivities&id=2906