ПУБЛИЧНА ПОКАНА – Предоставяне на експертна за проучване на популации и местообитания на целеви видове земноводни и влечуги в 3 защитени зони. Подпомагане изпълнението на възстановителни дейности и оценка на ефекта върху целевите видове и местообитанията им изпълнението им. Предоставяне на техническа помощ за организацията на 10 срещи със заинтересовани страни в Никопол и Белене.

ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА
Предоставяне на експертна за проучване на популации и местообитания на целеви видове земноводни и влечуги в 3 защитени зони. Подпомагане изпълнението на възстановителни дейности и оценка на ефекта върху целевите видове и местообитанията им изпълнението им. Предоставяне на техническа помощ за организацията на 10 срещи със заинтересовани страни в Никопол и Белене.

Прогнозна стойност съгласно обявление – 87 860.00
Крайна дата за подаване на оферти – 20.04.2022
Дата на обявление на процедура за външно възлагане – 13.04.2022

Описание
Процедурата предвижда обединяване на 3 взаимосвързани поддейности, необходими за изпълнението на проекта, в процедура с избор с публична покана.
– Предоставяне на експертна за проучване на популации и местообитания на целеви видове земноводни и влечуги в 3 защитени зони.
– Подпомагане изпълнението на възстановителни дейности и оценка на ефекта върху целевите видове и местообитанията им изпълнението им.
– Предоставяне на техническа помощ за организацията на 10 срещи със заинтересовани страни в Никопол и Белене.

Конкретните параметри на всяка поддейност ще бъдат заложени съобразно представените резултати и описание в Дейностите по настоящото проектопредложение, както и съобразно описанието на етапи и резултати в приложената примерна оферта за съответните дейности, като ще бъдат допълнително адаптирани и съобразени с евентуални промени в проектното предложение на база препоръки на оценителите и Управляващия орган.

Публикувани са необходимия набор от документи за подаване на оферти.
Публикуваните документи включват: декларации по образец, договор по образец, оферта по образец, публична покана, техническа спецификация, изисквания към офертите и заповед за откриване на процедура за публична покана.

Изтегли документите от тук:

Deklaracii_prouchvane_zemnovodni
Dogovor_prouchvane_zemnovodni
Oferta_prouchvane_zemnovodni
Publichna_pokana_prouchvane
Tehnicheska_specifikacia_prouchvane
Заповед откриване Проучване
Изисквания към офертите

Умения

Публикувано на

април 13, 2022