ПУБЛИЧНА ПОКАНА – Процедура за избор на изпълнител за изграждане на малки влажни зони

По чл. 51 от ЗУСЕСИФ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
№ 3/07 юни 2023 г.

Предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на малки влажни зони – подобряване и възстановяване на малки влажни зони със стоящи води“ в Защитена зона BG0000247 Никополско плато (Поземлен имот 20314.12.101) и Защитена зона BG0000239 Обнова Карамон дол (Поземлен имот 02957.70.87) и Защитена зона BG0000396 Персина (Поземлен имот 23193.52.16 и Поземлен имот 23193.61.1), съобразена с идентифицираните места за интервенция от екипа експерти по дейност Проучване с определени точни локации за три целеви вида Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) в ЗЗ BG0000247 Никополско плато – Южен гребенест тритон (Triturus karеlinii) в ЗЗ BG0000247 Никополско плато и Червенокоремна бумка (Bombina bombina) В ЗЗ BG0000239 Обнова – Караман дол, ЗЗ BG0000247 Никополско плато и ЗЗ BG0000396 Персина – в Защитена зона BG0000396 Персина
http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=XIRZxfD%2Fkno%3D&isHistoric=False

Заповед за откриване № 7 от 07 юни 2023 г.
Публична покана № 3 от 07 юни 2023 г.

Срок за получаване на оферти от 07 юни 2023 г. до 16 юни 2023, 23:59 ч
Срок за отваряне на оферти на 19 юни 2023 г. от 9,30 ч.

 

Умения

Публикувано на

юни 7, 2023