ПУБЛИЧНА ПОКАНА – Процедура за избор на изпълнител за изграждане на малки влажни зони

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 2/24 април 2023 г.

Предмет: „Процедура за избор на изпълнител за изграждане на малки влажни зони съобразена с идентифицираните места за интервенция от екипа експерти по дейност Проучване с определени точни локации за три целеви вида Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) в ЗЗ BG0000247 Никополско плато – Южен гребенест тритон (Triturus karеlinii) в ЗЗ BG0000247 Никополско плато и Червенокоремна бумка (Bombina bombina) В ЗЗ BG0000239 Обнова – Караман дол, ЗЗ BG0000247 Никополско плато и ЗЗ BG0000396 Персина – в Защитена зона BG0000396 Персина (Поземлен имот 20314.12.101) и Защитена зона BG0000239 Обнова Караман дол (Поземлен имот 02957.70.87) и Защитена зона BG0000247“
ИСУН 2020 (eufunds.bg)

Прогнозна стойност съгласно обявление 78 516.00
Дата на обявление на процедура за външно възлагане 24.04.2023
Крайна дата за подаване на оферти 08.05.2023

Цялата информация, относно процедурата е в прикачените файлове.

СВАЛИ ПРИКАЧЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ ОТ ТУК:

Publichna_pokana_izgrajdane-2

Zapoved_publichna_pokana

Iziskvania_oferti

Tehnicheska_izgrajdane

КС_Vlazhni_zoni

Oferta_izgrajdane

Info_Vazstanovyavane_vl_zonifin

Dogovor_izgrajdane

Deklaracii_izgrajdane

sprvka_pazarni_konsultacii.doc

Умения

Публикувано на

април 24, 2023