Кампанията Let is bees за пълна забрана на неоникотиноидни пестициди в ЕС

Кампанията Let is bees за пълна забрана на неоникотиноидни пестициди в ЕС

Неоникотиноидните пестициди имат огромно негативно влияние върху пчелите. Обстойни научни изследвания показват, че тези вещества унищожават пчелите, които имат ключова роля в производството на храната ни. Те опрашват приблизително 90% от дивите видове растения и много земеделски култури по целия свят, което е жизненоважно за запазването на живота. Насекомите, най-вече пчелите, допринасят значително за опрашването, като в световен мащаб икономическата стойност на опрашването от насекоми се оценява приблизително на 153 милиарда евро. Това е основната цел на кампанията Let is bees, която обединява експерти по пчеларство, фермери, еколози и представители на научните среди от много европейски страни.

В рамките на кампанията екипът на ФОСЗ с подкрепата на Международната Федерация на биоземеделските движения (IFOAM EU) предвижда срещи с народни представители и членове на правителствата на страните-членки, както и с всички политически партии, представени в Европейския парламент, както и участието ни в дебати по предложение за окончателна забрана на неоникотиноидите.

Един от важните проекти на ФОСЗ е Кампанията Let is bees за пълната забрана на неоникотиноидни пестициди в ЕС. В началото на 2013г. ЕК излезе с предложение за частична забрана на употребата на неоникотиноидни пестициди на територията на ЕС. На 29 април същата година 15 от 27 страни-членки на Общността гласуваха в полза на това предложение. Забраната за употреба на неоникотиноидни пестициди влезе в сила от 1 декември 2013 г. за период от 2 години.

ЕК предложи нови изменения в европейското законодателство, допускащи дерогации към забраната, само когато съществува опасност, която не може да бъде овладяна чрез други разумни средства“ (член 53 от Регламент (ЕС) №1107/2009). България е една от страните от Източноевропейския блок, възползвала се от допусканата дерогация. При нейното прилагане, обаче, няма въведени изисквания за отстояние от пчелини на ниви, засявани с третирани с никотиноиди семена. По този начин пчелите не са защитени.

В България няма лаборатория, в която да се правят нужните изследвания, няма и система за контрол на пестицидите. Това позволява употребата им не само на места с голяма пчелна популация, но и свободното им разпръскване в нивите в цялата страна чрез самолетно пръскане.

Ето защо ние, от ФОСЗ, твърдо защитаваме позицията, че неоникотиноидите трябва да бъдат забранени в ЕС и апелираме към европейските институции за по-активен дебат с обществеността и бранша на пчеларите в следващите месеци до края на 2016 година, когато Европейсктата комисия трябва да вземе окончателно решение за употребата на неоникотиноидни пестициди.

Подкрепете нашата кампания като харесате страницата ни във Фейсбук Let It Bees и използвайте нашите хаштагове  #BanTheNeonics / #LetItBees

SUSTAINGAS

SUSTAINGAS

Източник на финансиране: Интелигентна енергия Европа, Европейска комисия

Партньори по проекта: Studia, Austria; ECOFYS, Germany; IFOAM-EU, Belgium; ORGANDK, Denmark; PROTECMA, Spain; RENAC, Germany; FIBL, Germany;
FUNDEKO, Poland, Фондация за околна среда и земеделие България

Целта на проекта е да бъде популяризирано производството на биогаз от биологични ферми, с което да не се нанасят щети върху околната среда, а да се утилизират отпадъците от биоземеделието.

Осъществява се цялостен мониторинг на съществуващите потенциални производители и потребители на био-биогаз. Изучава се законодателната рамка и се подготвят предложения за промени в европейското законодателство, с които био-биогаз да бъде отделен от конвенционалния биогаз.

Работи се по кампания за застъпничество, с цел да се хармонизира и уеднакви законодателството в отделните страни, от които има партньори в проекта. По време на проекта се осъществява комуникация с всички заинтересовани страни:

– Производители на биогаз;

– Биоземеделци;

– Потребители на биопродукти;

– Бизнес, който би потребявал био-биогаз;

– Местни власти;

– Членове на националните и Европейския парламент.

Създава се мрежа за сътрудничество и комуникация, която да е основа за бъдещото развитие на този сектор.

Good food, good farming

Good food, good farming

Източник на финансиране: Green european foundation

Период на изпълнение: 01.2012 – 03.2013

Проектът беше насочен към застъпничество и разработване на предложения, идващи от страните членки, касаещи промените в Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 СП г. Фондация за околна среда и земеделие беше част от международния екип по предложенията и координатор за България.

След организираните множество срещи, форуми, демонстрации, в България темата беше популяризирана и беше засилен интересът към най-голямото перо от бюджета на Европейския съюз. След срещите с българските представители на Европейския парламент, бяха постигнати исканията на българските биоземеделци и малки фермери и това влезе в официалната позиция на групата от България. В заключение решението на Европейския парламент до голяма степен беше повлияно от нашата кампания и окончателното решение свидетелства за това. Проектът помогна също и за създаването на мрежа от малки фермери и браншови организации, които постигнаха общ резултат и създадоха условия за бъдеща съвместна работа.

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „КОНВЕНЦИЯТА ОТ ОРХУС И ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „КОНВЕНЦИЯТА ОТ ОРХУС И ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ

Източник на финансиране: Environmental Partnership for Sustainable Development/ Фондация Екообщност

Период на изпълнение: 09.08.2010 – 30.06.2011 г.

По проект „Информационна кампания „Конвенцията от Орхус и ядрената енергетика” ФОСЗ организира Първата кръгла маса в широк формат по проблемите на ядрената енергетика за България, която бе част от европейската инициатива „Aarhus&Nuclear”.

Тя се проведе на 18.10.2010 г. в сградата на Министерството на околната среда и водите. Участваха представители на ангажирани с темата институции и неправителствени организации от България и чужбина. От страна на институциите участваха представители на МОСВ, на МИЕТ, НЕК, АЯР, АЕЦ „Козлодуй”, ДП РАО, РИОСВ. От НПО участваха представители на ФОСЗ, Институт за зелена политика, НД „Екогласност”, програма „Достъп до информация“ и др. В кръглата маса взеха участие и представители на Greenpeace и ANCCLI (Франция). Те споделиха своя опит от провеждането на кръглите маси от тази поредица в други европейски страни. По време на разискванията бяха представени и дискутирани основните стълбове на Конвенцията от Орхус.

Резултатите от срещата са, че представителите на институциите осъзнаха задължителния характер на конвенцията по отношение на прозрачността и предоставянето на информация по въпросите на ядрената енергетика. Представителите на неправителствените организации споделиха своя опит от изпълнението на конвенцията в България и получиха съвети за това как да действат при отказ на информация или други нарушени норми, обект на Конвенцията от Орхус.

Чуждестранните гости посъветваха участниците относно прилагане на механизмите на конвенцията в пълния им вид и за по-активен диалог, за да не се стига до съдебни дела. При отсъствие на такъв диалог и потъпкване на принципите и нормите, заложени в конвенцията, те се ангажираха с помощ за евентуални съдебни процедури.

Информационни дейности по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

Информационни дейности по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

Източник на финансиране – Държавен фонд Земеделие

Период на изпълнение 04.06.2011 – 03.07.2011 г.

В рамките на проекта бяха проведени 10 броя информационни дейности и бяха обучени 100 земеделски производителя. 40 от тях бяха обучени по темата „Опазване околната среда в земеделието – сектор растениевъдство”, други 40 бяха обучени по темата „Опазване околната среда в земеделието – сектор животновъдство” и още 20 бяха обучени в „Повишаване основните знания по агроекологичната мярка и схеми на подкрепа.”

Обучаващите се лица бяха от всички краища на страната – от района на Кюстендил, на Свиленград, на Хасково, на Силистра, на Свищов, на Плевен и Ловеч, Велико Търново, Габрово и др.

Проектът беше приключен успешно и на завършилите информационните дейности. Фондацията за околна среда и земеделие издаде Удостоверения, които са задължителни за кандидатстване с проекти по ПРСР. Земеделските производители, освен удостоверенията, получиха знания и умения, които ще прилагат в практиката си.