ПУБЛИЧНА ПОКАНА – Избор на изпълнител за проследяване на ефекта от възстановителните дейности

По чл. 51 от ЗУСЕСИФ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
№ 4/03 юли 2023 г.

Предмет: „Избор на изпълнител за проследяване на ефекта от възстановителните дейности в Защитена зона BG0000247 Никополско плато (Поземлен имот 20314.12.101) и Защитена зона BG0000239 Обнова Карамон дол (Поземлен имот 02957.70.87) и Защитена зона BG0000396 Персина (Поземлен имот 23193.52.16 и Поземлен имот 23193.61.1), съобразена с идентифицираните места за интервенция от екипа експерти по дейност Проучване с определени точни локации за три целеви вида Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) в ЗЗ BG0000247 Никополско плато – Южен гребенест тритон (Triturus karеlinii) в ЗЗ BG0000247 Никополско плато и Червенокоремна бумка (Bombina bombina) В ЗЗ BG0000239 Обнова – Караман дол, ЗЗ BG0000247 Никополско плато и ЗЗ BG0000396 Персина – в Защитена зона BG0000396 Персина
(http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=XIRZxfD%2Fkno%3D&isHistoric=False) по проект с регистрационен номер BG16M1OP002-3.030-0003-C03 – „Подобряване на природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“, процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“ по код на процедурата № BG16M1OP002-3.030-003 съгласно административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № АДБФП № Д-34-20/14.04.2021 г., Допълнително споразумение № 1/14.07.2021 г. и Допълнително споразумение № 2/15.02.2023 г. на бенефициент Фондация „Фондация за околна среда и земеделие“ по процедура на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

ЗАПОВЕД за откриване № 9/03.07.2023 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 4/03 юли 2023 г.
Срок за получаване на офертите – до 23:59 часа на 13 юли 2023 г.

Цялата информация, относно процедурата е в прикачените файлове!

СВАЛИ ПРИКАЧЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ ОТ ТУК:  Backhand Index Pointing Down emoji -  Meaning, History and Uses

Zap_otkr__OB 
Publ_pokana_OB
Deklaracii__OB
Dogovor__OB
Info_OB_vl_zoni_fin
Iziskania_oferi_OB
Oferta_OB
sprvka_pazarni_konsultacii
Tech_Specifikacia_OB

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – Процедура за избор на изпълнител за изграждане на малки влажни зони

По чл. 51 от ЗУСЕСИФ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
№ 3/07 юни 2023 г.

Предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на малки влажни зони – подобряване и възстановяване на малки влажни зони със стоящи води“ в Защитена зона BG0000247 Никополско плато (Поземлен имот 20314.12.101) и Защитена зона BG0000239 Обнова Карамон дол (Поземлен имот 02957.70.87) и Защитена зона BG0000396 Персина (Поземлен имот 23193.52.16 и Поземлен имот 23193.61.1), съобразена с идентифицираните места за интервенция от екипа експерти по дейност Проучване с определени точни локации за три целеви вида Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) в ЗЗ BG0000247 Никополско плато – Южен гребенест тритон (Triturus karеlinii) в ЗЗ BG0000247 Никополско плато и Червенокоремна бумка (Bombina bombina) В ЗЗ BG0000239 Обнова – Караман дол, ЗЗ BG0000247 Никополско плато и ЗЗ BG0000396 Персина – в Защитена зона BG0000396 Персина
http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=XIRZxfD%2Fkno%3D&isHistoric=False

Заповед за откриване № 7 от 07 юни 2023 г.
Публична покана № 3 от 07 юни 2023 г.

Срок за получаване на оферти от 07 юни 2023 г. до 16 юни 2023, 23:59 ч
Срок за отваряне на оферти на 19 юни 2023 г. от 9,30 ч.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – Процедура за избор на изпълнител за изграждане на малки влажни зони

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 2/24 април 2023 г.

Предмет: „Процедура за избор на изпълнител за изграждане на малки влажни зони съобразена с идентифицираните места за интервенция от екипа експерти по дейност Проучване с определени точни локации за три целеви вида Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) в ЗЗ BG0000247 Никополско плато – Южен гребенест тритон (Triturus karеlinii) в ЗЗ BG0000247 Никополско плато и Червенокоремна бумка (Bombina bombina) В ЗЗ BG0000239 Обнова – Караман дол, ЗЗ BG0000247 Никополско плато и ЗЗ BG0000396 Персина – в Защитена зона BG0000396 Персина (Поземлен имот 20314.12.101) и Защитена зона BG0000239 Обнова Караман дол (Поземлен имот 02957.70.87) и Защитена зона BG0000247“
ИСУН 2020 (eufunds.bg)

Прогнозна стойност съгласно обявление 78 516.00
Дата на обявление на процедура за външно възлагане 24.04.2023
Крайна дата за подаване на оферти 08.05.2023

Цялата информация, относно процедурата е в прикачените файлове.

СВАЛИ ПРИКАЧЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ ОТ ТУК:

Publichna_pokana_izgrajdane-2

Zapoved_publichna_pokana

Iziskvania_oferti

Tehnicheska_izgrajdane

КС_Vlazhni_zoni

Oferta_izgrajdane

Info_Vazstanovyavane_vl_zonifin

Dogovor_izgrajdane

Deklaracii_izgrajdane

sprvka_pazarni_konsultacii.doc

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – Предоставяне на експертна за проучване на популации и местообитания на целеви видове земноводни и влечуги в 3 защитени зони. Подпомагане изпълнението на възстановителни дейности и оценка на ефекта върху целевите видове и местообитанията им изпълнението им. Предоставяне на техническа помощ за организацията на 10 срещи със заинтересовани страни в Никопол и Белене.

ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА
Предоставяне на експертна за проучване на популации и местообитания на целеви видове земноводни и влечуги в 3 защитени зони. Подпомагане изпълнението на възстановителни дейности и оценка на ефекта върху целевите видове и местообитанията им изпълнението им. Предоставяне на техническа помощ за организацията на 10 срещи със заинтересовани страни в Никопол и Белене.

Прогнозна стойност съгласно обявление – 87 860.00
Крайна дата за подаване на оферти – 20.04.2022
Дата на обявление на процедура за външно възлагане – 13.04.2022

Описание
Процедурата предвижда обединяване на 3 взаимосвързани поддейности, необходими за изпълнението на проекта, в процедура с избор с публична покана.
– Предоставяне на експертна за проучване на популации и местообитания на целеви видове земноводни и влечуги в 3 защитени зони.
– Подпомагане изпълнението на възстановителни дейности и оценка на ефекта върху целевите видове и местообитанията им изпълнението им.
– Предоставяне на техническа помощ за организацията на 10 срещи със заинтересовани страни в Никопол и Белене.

Конкретните параметри на всяка поддейност ще бъдат заложени съобразно представените резултати и описание в Дейностите по настоящото проектопредложение, както и съобразно описанието на етапи и резултати в приложената примерна оферта за съответните дейности, като ще бъдат допълнително адаптирани и съобразени с евентуални промени в проектното предложение на база препоръки на оценителите и Управляващия орган.

Публикувани са необходимия набор от документи за подаване на оферти.
Публикуваните документи включват: декларации по образец, договор по образец, оферта по образец, публична покана, техническа спецификация, изисквания към офертите и заповед за откриване на процедура за публична покана.

Изтегли документите от тук:

Deklaracii_prouchvane_zemnovodni
Dogovor_prouchvane_zemnovodni
Oferta_prouchvane_zemnovodni
Publichna_pokana_prouchvane
Tehnicheska_specifikacia_prouchvane
Заповед откриване Проучване
Изисквания към офертите

Подобряване на природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато

Подобряване на природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато

Договор № BG16M1OP002-3.030-0003-C02/09.03.2022

Възложител – Оперативна програма Околна среда
Изпълнител – Фондация за околна среда и земеделие
Приоритетни оси – НАТУРА2000 и биоразнообразие
Наименование на процедура – МИГ Белене-Никопол „Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“
Код на процедура – BG16M1OP002-3.030
Наименование на проекта – „Подобряване на природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“.
Срок на изпълнение – 24 месеца

Статус на изпълнение на договора – В изпълнение
Дата на стартиране – 14.04.2021
Дата на приключване – 14.09.2023

С изпълнението на настоящия проект ще се постигне благоприятно природозащитно състояние на 3 от целевите по програмата видове, чрез подобряване на състоянието на ключови за вида находища и местообитания, повишаване на информираността и осигуряване на максимален интерес на заинтересованите страни, както и опитимизиране на популационните параметри на целевите видове земноводни и влечуги: Южен гребенест тритон (Triturus karelinii), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) на територията на МИГ Никопол-Белене. В проекта са заложени дейности, отговарящи на типовете допустими дейности по Процедурата, а именно: проучване на разпространението и популационните параметри на целевите видове, възстановяване на съществуващи естествени или изкуствени водоеми със стоящи води с цел подобряване на местообитанията, които не изпълняват екологичните си функции за видовете (пресъхнали или пресушени), замърсени, в напреднала фаза на сукцесия и др., както и провеждане на информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни. Дейностите по проекта се прилагат в обхвата на защитени зони, в които оценката на природозащитното състояние на целевия вид на ниво зона по Критерий 1, Популации в границите на зоната“ е „Неблагоприятно – незадоволително“. Очакваните резултати са да се подобри състоянито на популациите на целевите видове в ЗЗ на територията на МИГ Белене-Никопол, като се увеличи броят/площта на подходящите за обитаване стоящи водоеми, включително и такива с изкуствен или частично естествени произход, както и общата площ на потенциалното местообитание и ефективно заетите територии от популациите на целевите видове в защитените зони, както и да се създадат условия за нарастване на обилието на вида в защитената зона. При избора на потенциални местообитания на целевите видове и възстановяване, проучванията и дейностите на проекта ще бъдат насочени с предимство към влажни зони, които са общинска и държавна собственост.