Презентации

Възможност и готовност за реагиране 2015 – изтегли презентация

Подготвеност за реакция в случайнаядрена авария – Пламен Василев Директор “Безопасност и Качество” АЕЦ Козлодуй- 19.01.2015г – изтегли презентация

АЯР – роля и функции при ядрена авария, д-р Марина Низамска, Началник отдел „Аварийно планиране и готовност“ АЯР- изтегли презентация

АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЯДРЕНА АВАРИЯ – д-р Георги Касчиев – изтегли презентация

Орхуската конвенцияи ядрената енергетика – Христо Стоев – държавен експерт в дирекция “Политики по околна среда” към Министерство на околната среда и водите, Национален координатор по Орхуската конвенция  – изтегли презентация

Възприемане на заплахата и готовност за реакция в ситуация на повишена радиоактивност – д-р Петър Кърджилов – изтегли презентация

Контрол за безопасност при управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци, 2010 г. – Тинко Ганчев-началник отдел в АЯР –  изтегли презентацията

Орхуската конвенция и българската енергетика ст.н.с. дтн Пламен Цветанов, 2010 г.изтегли презентация

ЕВРОПЕЙСКИ “СТРЕС-ТЕСТОВЕ” – ЦЕЛИ, ОБХВАТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА – АЯР – 2012 г. – изтегли презентация

Управление на ОЯГ и РАО – транспониране на Директива 2011/70/Евратом – МИЕТ, 2012 –  изтегли презентация

СТРЕС ТЕСТОВЕ В АЕЦ КОЗЛОДУЙ – АЕЦ КОЗЛОДУЙ, 2012 г. –  изтегли презентацията