Подобряване на природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато

Подобряване на природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато

Договор № BG16M1OP002-3.030-0003-C02/09.03.2022

Възложител – Оперативна програма Околна среда
Изпълнител – Фондация за околна среда и земеделие
Приоритетни оси – НАТУРА2000 и биоразнообразие
Наименование на процедура – МИГ Белене-Никопол „Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“
Код на процедура – BG16M1OP002-3.030
Наименование на проекта – „Подобряване на природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“.
Срок на изпълнение – 24 месеца

Статус на изпълнение на договора – В изпълнение
Дата на стартиране – 14.04.2021
Дата на приключване – 14.09.2023

С изпълнението на настоящия проект ще се постигне благоприятно природозащитно състояние на 3 от целевите по програмата видове, чрез подобряване на състоянието на ключови за вида находища и местообитания, повишаване на информираността и осигуряване на максимален интерес на заинтересованите страни, както и опитимизиране на популационните параметри на целевите видове земноводни и влечуги: Южен гребенест тритон (Triturus karelinii), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) на територията на МИГ Никопол-Белене. В проекта са заложени дейности, отговарящи на типовете допустими дейности по Процедурата, а именно: проучване на разпространението и популационните параметри на целевите видове, възстановяване на съществуващи естествени или изкуствени водоеми със стоящи води с цел подобряване на местообитанията, които не изпълняват екологичните си функции за видовете (пресъхнали или пресушени), замърсени, в напреднала фаза на сукцесия и др., както и провеждане на информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни. Дейностите по проекта се прилагат в обхвата на защитени зони, в които оценката на природозащитното състояние на целевия вид на ниво зона по Критерий 1, Популации в границите на зоната“ е „Неблагоприятно – незадоволително“. Очакваните резултати са да се подобри състоянито на популациите на целевите видове в ЗЗ на територията на МИГ Белене-Никопол, като се увеличи броят/площта на подходящите за обитаване стоящи водоеми, включително и такива с изкуствен или частично естествени произход, както и общата площ на потенциалното местообитание и ефективно заетите територии от популациите на целевите видове в защитените зони, както и да се създадат условия за нарастване на обилието на вида в защитената зона. При избора на потенциални местообитания на целевите видове и възстановяване, проучванията и дейностите на проекта ще бъдат насочени с предимство към влажни зони, които са общинска и държавна собственост.

Внесена е петицията от България на Европейската гражданска инициатива „Да спасим пчелите и фермерите“

Внесена е петицията от България на Европейската гражданска инициатива „Да спасим пчелите и фермерите“

На 1 декември 2021 г. беше внесена петицията от България на Европейската гражданска инициатива „Да спасим пчелите и фермерите“ – https://www.savebeesandfarmers.eu/eng/
Тя бе внесена от представители на българското координационно звено за тази инициатива – Българска Асоциация Биопродукти, Фондация за околна среда и земеделие и Сдружение за биологично пчеларство. Ресорното министерство за такива документи е МРРБ, отдел ГРАО, където ще бъдат проверени хартиените и електронни подписи от петицията.
От необходимите 1 млн. подписа в европейски мащаб, бяха събрани над 1.2 млн. До 1-и декември всяка страна член на ЕС трябваше да генерира съответния процент подписи от общия брой на населението си. За съжаление България не успя да събере необходимите 13 000 подписа /бяха събрани около 5 000 /.
От името на координаторите благодарим на всички пчеларски сдружения, неправителствени организации, биофермери и граждани, които подкрепиха петицията. Вярваме, че нашите усилия за спасяване на пчелите и дивите опрашители, както и на малките фермери, ще бъдат увенчани с успех!
Албена Симеонова, председател на Българска Асоциация Биопродукти
Борислав Сандов, Фондация за околна среда и земеделие
Петко Симеонов, Сдружение за биологично пчеларство

Двама представители на Фондация за околна среда и земеделие са в Парламента

Двама представители на Фондация за околна среда и земеделие са в Парламента

Двама представители на Фондация за околна среда и земеделие са избрани в 45-то и 46-тото Народно събрание!
Поздравления за Борислав Сандов и Албена Симеонова!

Председателят на ФОСЗ, Албена Симеонова, подписа Договора за изпълнение на проектно предложение №: BG16M1OP002-3.030-0003 – „Подобряване на придозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“.

Председателят на ФОСЗ, Албена Симеонова, подписа Договора за изпълнение на проектно предложение №: BG16M1OP002-3.030-0003 – „Подобряване на придозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“.

На 14 април 2021 г. в Министерството на околната среда и водите, Председателят на Фондация за околна среда и земеделие, Албена Симеонова, подписа Договора за изпълнение на проектно предложение №: BG16M1OP002-3.030-0003 – „Подобряване на придозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“.
Проектът е по процедура BG16M1OP002-3.030 – МИГ Белене-Никопол „Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“ и е със срок за изпълнение 24 месеца.
С изпълнението на проекта ще се постигне благоприятно природозащитно състояние на 3 от целевите по програмата видове, чрез подобряване на състоянието на ключови за вида находища и местообитания, повишаване на информираността и осигуряване на максимален интерес на заинтересованите страни, както и опитимизиране на популационните параметри на целевите видове земноводни и влечуги: Южен гребенест тритон (Triturus karelinii), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) на територията на МИГ Никопол-Белене.

Фондацията за околна среда и земеделие (ФОСЗ) препоръчва употребата на сертифицирани български биопродукти

Фондацията за околна среда и земеделие (ФОСЗ) препоръчва употребата на сертифицирани български биопродукти

Какви са основните им разлики с конвенционалните?

Продължение по темата
„ФОСЗ е активен партньор по програма GO, GET, EAT ORGANIC

Инициативата GO, GET, EAT ORGANIC!, започнала през 2015 г., има за цел да подпомогне развитието и обогатяването на местните пазари в редица европейски страни (Германия, Австрия, Дания и Швеция). Програмата се реализира с активното участие на Българска асоциация Биопродукти (БАБ), подкрепена от ФОСЗ. Чрез програмата се популяризират качествени български продукти, произведени по биологичен начин.

Също така, инициативата GO, GET, EAT ORGANIC! периодично информира потребителите относно ползите от биологичното земеделие, които са валидни както за човека, така и за неговата околна среда. С цел да бъдат лесно разпознаваеми за потребителя, биологичните продукти са обозначени със специално лого, т.нар. „Европейско листо“.

По дефиниция, гаранция за „биологичност“ на даден продукт трябва да има от страна на оператора (в т.ч. производителя, но също преработвателя и доставчика), който има пряка отговорност за крайния вид и качество на продукта. Всички участници в процеса трябва да се намират в проследяема връзка посредством сертификатите, които всеки по веригата има, за да може потребителят да е сигурен в това, че наистина продуктът, който купува е биологичен.

На практика, гаранция, че даден продукт е „био“ дават единствено сертифициращите органи, които осъществяват контрол през целия процес на производство, преработка и търговия. Те са в правото си да вземат проба и да направят анализ на продукта във всеки етап от производството, както и на почвата. Също така осъществяват контрол при процеса на преработка, пакетиране и продажба.

Всеки оператор сключва договор със сертифициращ орган, който осъществява годишно няколко инспекции и подробен анализ на дадените хранителни, козметични или други продукти, които могат да носят етикета „био“.

Качествата на биопродуктите са безспорни. Повечето потребители, които избират биосертифицирани стоки, желаят да избегнат наличието (в храната, козметиката и т.н.) на ГМО, пестициди, хормони и други химикали, които конвенционалното земеделие все така упорито използва.

В действителност, биологичните продукти превъзхождат конвенционалните не само по отсъствието на химически вещества в състава си, но и по своите хранителни и вкусови качества. Незаменимите витамини, антиоксиданти и минерали, които можем да си набавим само чрез храната, на практика много често отсъстват в продуктите, произведени по конвенционален начин.
Доказано е научно, че потребителите, които употребяват значителен дял биологични храни в ежедневното си меню, имат по-малко затлъстяване и метаболитни нарушения.

Не бива да забравяме, че биологично произведените блага са в полза на цялото общество. Потребителите, но и производителите биват защитени от неестествени за човешкия организъм химически вещества. И още, културите разчитат на методи за справяне с вредители и болести, които не унищожават естествените им свойства. Природата и човекът са в единство и хармония от създаването на продукта до неговата употреба.

Изборът има значение! В магазините биопродуктите се намират в отделен сектор и са обозначени със зеленото листо. Така потребителят, който държи на качествения избор, бързо и лесно може да се ориентира. Само чрез информирания си избор потребителят може да промени хода на производствения процес, само когато това стане ежедневен и осъзнат акт.