Европейската комисия дава зелена светлина: 1 милион валидни подписа за спасяване на пчелите и земеделските производители

Европейската комисия дава зелена светлина: 1 милион валидни подписа за спасяване на пчелите и земеделските производители

Страхотни новини: Официално е!!
Спаси пчелите и земеделците е 7-ата успешна европейска гражданска инициатива.
Благодарим на всички, които се подписаха и разпространяваха подписката.
Сега преминаваме към официалната процедура, за да поискаме силно намаляване на #пестицидите и възстановяване на #природата и #биоразнообразието. 🐞🦋 🦎🐝🐦🍀🌻🌞
Горди и щастливи сме, че координатор за България на тази кампания беше Фондация за околна среда и земеделие и че успяхме, благодарение на хилядите, които се подписаха в подкрепа на каузата!
Подобряване на природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато

Подобряване на природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато

Договор № BG16M1OP002-3.030-0003-C02/09.03.2022

Възложител – Оперативна програма Околна среда
Изпълнител – Фондация за околна среда и земеделие
Приоритетни оси – НАТУРА2000 и биоразнообразие
Наименование на процедура – МИГ Белене-Никопол „Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“
Код на процедура – BG16M1OP002-3.030
Наименование на проекта – „Подобряване на природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“.
Срок на изпълнение – 24 месеца

Статус на изпълнение на договора – В изпълнение
Дата на стартиране – 14.04.2021
Дата на приключване – 14.09.2023

С изпълнението на настоящия проект ще се постигне благоприятно природозащитно състояние на 3 от целевите по програмата видове, чрез подобряване на състоянието на ключови за вида находища и местообитания, повишаване на информираността и осигуряване на максимален интерес на заинтересованите страни, както и опитимизиране на популационните параметри на целевите видове земноводни и влечуги: Южен гребенест тритон (Triturus karelinii), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) на територията на МИГ Никопол-Белене. В проекта са заложени дейности, отговарящи на типовете допустими дейности по Процедурата, а именно: проучване на разпространението и популационните параметри на целевите видове, възстановяване на съществуващи естествени или изкуствени водоеми със стоящи води с цел подобряване на местообитанията, които не изпълняват екологичните си функции за видовете (пресъхнали или пресушени), замърсени, в напреднала фаза на сукцесия и др., както и провеждане на информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни. Дейностите по проекта се прилагат в обхвата на защитени зони, в които оценката на природозащитното състояние на целевия вид на ниво зона по Критерий 1, Популации в границите на зоната“ е „Неблагоприятно – незадоволително“. Очакваните резултати са да се подобри състоянито на популациите на целевите видове в ЗЗ на територията на МИГ Белене-Никопол, като се увеличи броят/площта на подходящите за обитаване стоящи водоеми, включително и такива с изкуствен или частично естествени произход, както и общата площ на потенциалното местообитание и ефективно заетите територии от популациите на целевите видове в защитените зони, както и да се създадат условия за нарастване на обилието на вида в защитената зона. При избора на потенциални местообитания на целевите видове и възстановяване, проучванията и дейностите на проекта ще бъдат насочени с предимство към влажни зони, които са общинска и държавна собственост.

12500 дръвчета раздадохме в Плевен

12500 дръвчета раздадохме в Плевен

На 26.02 2022 година, заедно с доброволци от Спасете Почвата на Съзнателна Планета раздадохме 12 500 дръвчета в град Плевен в подкрепа на Гората.бг.

В инициативата се включиха и доброволци от Плевен, Никопол, с. Асеново, Враца и Пловдив.

❤️ Хората се обединяваме в спасяването на почвата, горите, пчелите и бъдещето на децата ни. 🙏🏼❤️

Внесена е петицията от България на Европейската гражданска инициатива „Да спасим пчелите и фермерите“

Внесена е петицията от България на Европейската гражданска инициатива „Да спасим пчелите и фермерите“

На 1 декември 2021 г. беше внесена петицията от България на Европейската гражданска инициатива „Да спасим пчелите и фермерите“ – https://www.savebeesandfarmers.eu/eng/
Тя бе внесена от представители на българското координационно звено за тази инициатива – Българска Асоциация Биопродукти, Фондация за околна среда и земеделие и Сдружение за биологично пчеларство. Ресорното министерство за такива документи е МРРБ, отдел ГРАО, където ще бъдат проверени хартиените и електронни подписи от петицията.
От необходимите 1 млн. подписа в европейски мащаб, бяха събрани над 1.2 млн. До 1-и декември всяка страна член на ЕС трябваше да генерира съответния процент подписи от общия брой на населението си. За съжаление България не успя да събере необходимите 13 000 подписа /бяха събрани около 5 000 /.
От името на координаторите благодарим на всички пчеларски сдружения, неправителствени организации, биофермери и граждани, които подкрепиха петицията. Вярваме, че нашите усилия за спасяване на пчелите и дивите опрашители, както и на малките фермери, ще бъдат увенчани с успех!
Албена Симеонова, председател на Българска Асоциация Биопродукти
Борислав Сандов, Фондация за околна среда и земеделие
Петко Симеонов, Сдружение за биологично пчеларство

Двама представители на Фондация за околна среда и земеделие са в Парламента

Двама представители на Фондация за околна среда и земеделие са в Парламента

Двама представители на Фондация за околна среда и земеделие са избрани в 45-то и 46-тото Народно събрание!
Поздравления за Борислав Сандов и Албена Симеонова!