Внесена е петицията от България на Европейската гражданска инициатива „Да спасим пчелите и фермерите“

Внесена е петицията от България на Европейската гражданска инициатива „Да спасим пчелите и фермерите“

На 1 декември 2021 г. беше внесена петицията от България на Европейската гражданска инициатива „Да спасим пчелите и фермерите“ – https://www.savebeesandfarmers.eu/eng/
Тя бе внесена от представители на българското координационно звено за тази инициатива – Българска Асоциация Биопродукти, Фондация за околна среда и земеделие и Сдружение за биологично пчеларство. Ресорното министерство за такива документи е МРРБ, отдел ГРАО, където ще бъдат проверени хартиените и електронни подписи от петицията.
От необходимите 1 млн. подписа в европейски мащаб, бяха събрани над 1.2 млн. До 1-и декември всяка страна член на ЕС трябваше да генерира съответния процент подписи от общия брой на населението си. За съжаление България не успя да събере необходимите 13 000 подписа /бяха събрани около 5 000 /.
От името на координаторите благодарим на всички пчеларски сдружения, неправителствени организации, биофермери и граждани, които подкрепиха петицията. Вярваме, че нашите усилия за спасяване на пчелите и дивите опрашители, както и на малките фермери, ще бъдат увенчани с успех!
Албена Симеонова, председател на Българска Асоциация Биопродукти
Борислав Сандов, Фондация за околна среда и земеделие
Петко Симеонов, Сдружение за биологично пчеларство

Двама представители на Фондация за околна среда и земеделие са в Парламента

Двама представители на Фондация за околна среда и земеделие са в Парламента

Двама представители на Фондация за околна среда и земеделие са избрани в 45-то и 46-тото Народно събрание!
Поздравления за Борислав Сандов и Албена Симеонова!

Председателят на ФОСЗ, Албена Симеонова, подписа Договора за изпълнение на проектно предложение №: BG16M1OP002-3.030-0003 – „Подобряване на придозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“.

Председателят на ФОСЗ, Албена Симеонова, подписа Договора за изпълнение на проектно предложение №: BG16M1OP002-3.030-0003 – „Подобряване на придозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“.

На 14 април 2021 г. в Министерството на околната среда и водите, Председателят на Фондация за околна среда и земеделие, Албена Симеонова, подписа Договора за изпълнение на проектно предложение №: BG16M1OP002-3.030-0003 – „Подобряване на придозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“.
Проектът е по процедура BG16M1OP002-3.030 – МИГ Белене-Никопол „Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“ и е със срок за изпълнение 24 месеца.
С изпълнението на проекта ще се постигне благоприятно природозащитно състояние на 3 от целевите по програмата видове, чрез подобряване на състоянието на ключови за вида находища и местообитания, повишаване на информираността и осигуряване на максимален интерес на заинтересованите страни, както и опитимизиране на популационните параметри на целевите видове земноводни и влечуги: Южен гребенест тритон (Triturus karelinii), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) на територията на МИГ Никопол-Белене.

Фондацията за околна среда и земеделие (ФОСЗ) препоръчва употребата на сертифицирани български биопродукти

Фондацията за околна среда и земеделие (ФОСЗ) препоръчва употребата на сертифицирани български биопродукти

Какви са основните им разлики с конвенционалните?

Продължение по темата
„ФОСЗ е активен партньор по програма GO, GET, EAT ORGANIC

Инициативата GO, GET, EAT ORGANIC!, започнала през 2015 г., има за цел да подпомогне развитието и обогатяването на местните пазари в редица европейски страни (Германия, Австрия, Дания и Швеция). Програмата се реализира с активното участие на Българска асоциация Биопродукти (БАБ), подкрепена от ФОСЗ. Чрез програмата се популяризират качествени български продукти, произведени по биологичен начин.

Също така, инициативата GO, GET, EAT ORGANIC! периодично информира потребителите относно ползите от биологичното земеделие, които са валидни както за човека, така и за неговата околна среда. С цел да бъдат лесно разпознаваеми за потребителя, биологичните продукти са обозначени със специално лого, т.нар. „Европейско листо“.

По дефиниция, гаранция за „биологичност“ на даден продукт трябва да има от страна на оператора (в т.ч. производителя, но също преработвателя и доставчика), който има пряка отговорност за крайния вид и качество на продукта. Всички участници в процеса трябва да се намират в проследяема връзка посредством сертификатите, които всеки по веригата има, за да може потребителят да е сигурен в това, че наистина продуктът, който купува е биологичен.

На практика, гаранция, че даден продукт е „био“ дават единствено сертифициращите органи, които осъществяват контрол през целия процес на производство, преработка и търговия. Те са в правото си да вземат проба и да направят анализ на продукта във всеки етап от производството, както и на почвата. Също така осъществяват контрол при процеса на преработка, пакетиране и продажба.

Всеки оператор сключва договор със сертифициращ орган, който осъществява годишно няколко инспекции и подробен анализ на дадените хранителни, козметични или други продукти, които могат да носят етикета „био“.

Качествата на биопродуктите са безспорни. Повечето потребители, които избират биосертифицирани стоки, желаят да избегнат наличието (в храната, козметиката и т.н.) на ГМО, пестициди, хормони и други химикали, които конвенционалното земеделие все така упорито използва.

В действителност, биологичните продукти превъзхождат конвенционалните не само по отсъствието на химически вещества в състава си, но и по своите хранителни и вкусови качества. Незаменимите витамини, антиоксиданти и минерали, които можем да си набавим само чрез храната, на практика много често отсъстват в продуктите, произведени по конвенционален начин.
Доказано е научно, че потребителите, които употребяват значителен дял биологични храни в ежедневното си меню, имат по-малко затлъстяване и метаболитни нарушения.

Не бива да забравяме, че биологично произведените блага са в полза на цялото общество. Потребителите, но и производителите биват защитени от неестествени за човешкия организъм химически вещества. И още, културите разчитат на методи за справяне с вредители и болести, които не унищожават естествените им свойства. Природата и човекът са в единство и хармония от създаването на продукта до неговата употреба.

Изборът има значение! В магазините биопродуктите се намират в отделен сектор и са обозначени със зеленото листо. Така потребителят, който държи на качествения избор, бързо и лесно може да се ориентира. Само чрез информирания си избор потребителят може да промени хода на производствения процес, само когато това стане ежедневен и осъзнат акт.

ФОСЗ получи пълна подкрепа за борбата си против построяването на АЕЦ Белене в Александрия, Румъния

ФОСЗ получи пълна подкрепа за борбата си против построяването на АЕЦ Белене в Александрия, Румъния

През месец юли 2017 година екипът на Фондация за околна среда и земеделие се срещна с Префекта (Областния управител) на област Телеорман ,Румъния –  Флоринел Димитреску, както и с кметовете на община Зимнич, г-н Петре Първу  и на Турну Магурели, г-н Данут Кукля. Това са общините и областта в Румъния, които се намират в 100-километровия обсег на АЕЦ Белене. На тези срещи получихме пълно разбиране и подкрепа от страна на кметовете и Префекта.  Беше осъществена връзка с г-жа Виорика Данчила – депутат в Европейския парламент, излъчена и избрана от Телеорман. Стигна се до идеята в Александрия да се проведе среща на български експерти с Председателя на Областния съвет на Телеорман, с Евродепутатката и с кметовете от региона, за да се запознаят румънските власти с актуалната обстановка около АЕЦ Белене.

Делегацията на ФОСЗ, водена от Албена Симеонова, минути преди срещата

Срещата се състоя на 22.08.2017 г.  За нейната организация се бяха погрижили от Румънската НПО – Асоциация Евро Телеорман.

Българската делегация, ръководена от Албена Симеонова, председател на Фондация за околна среда и земеделие включваше в състава си: д-р Георги Касчиев, енергиен експерт; проф. Никола Янков и д-р Радослав Йорданов преподаватели в Стопанска академия Свищов; Анатоли Казаков – юрист, член на НС на ПП Зелените и Пепо Петров, изпълнителен директор на ФОСЗ.

Домакин и водещ на срещата беше г-н Данут Кристеску, Председател на Областния съвет на област Телеорман. Румънците се бяха погрижили  да присъстват представители на всички  важни за проблема институции от областта. Участваха Префекта (Областния управител) на Телеорман, г-н Флоринел Димитреску, г-жа Виорика Данчила – депутат в Европейския парламент, кметовете и зам.-кметовете на Александрия, Турну Магурели и Зимнич, Директора на Агенцията за Обществено здраве в Телеорман, Директора на Дирекцията по управление на водите, Директора на Водоснабдяване – Телеорман, Директора на Агенцията за опазване на околната среда, Изпълнителния директор на Асоциация Евро-Телеорман и др.

Българските представители поднесоха в стегнат вид информация за състоянието  към днешна дата на проекта и възможните сценарии за развитието му. Д-р Касчиев говори за състоянието на проекта и сеизмичния риск на региона, както и за цената, която трябва да се плаща при евентуално изграждане на централата, проф. Янков представи  възможни  варианти за неядрено развитие на площадката, а Албена Симеонова представи новата ситуация около проекта и нагласите в българската страна.

Впечатление направи отношението на евродепутата Данчила, която не само, че присъства до края на срещата, но и участва активно в цялата дискусия. Г-жа Данчила пое конкретни ангажименти за разгласяване на информацията в румънските централни медии. Поиска презентациите на д-р Касчиев и проф. Янков на английски език, за да ги разпространи лично до всички европейски депутати. Пое ангажимент да предизвика кореспонденция между Европейските институции и българската страна относно намеренията на българското правителство за проекта, валидността на ОВОС и т.н.

Срещата премина конструктивно и със задоволство за добре свършена работа от двете страни.

20170822_110615

Фондацията за околна среда и земеделие е активен партньор по програма GO, GET, EAT ORGANIC

Фондацията за околна среда и земеделие е активен партньор по програма GO, GET, EAT ORGANIC

Фондация за околна среда и земеделие (ФОСЗ) е един от активните партньори в европейската инициатива за популяризиране на продуктите с биологичен произход и тяхната реализация – GO, GET, EAT ORGANIC!

13346439_288224368181092_8882080350715169602_n

   GO, GET, EAT ORGANIC! е с продължителност три години и стартира през 2015 г. с основна цел популяризиране сред широката общественост на биологичното производство. Инициативата е насочена към развитието и обогатяването на местните пазари в редица европейски страни. Идеята на участниците в програмата е широкото представяне на качествени биопродукти, произведени по биологичен начин.

GO, GET, EAT ORGANIC! е съфинансирана от Европейската комисия, българското Министерство на земеделието, храните и горите и се реализира с участието на Българската асоциация на биопродукти (БАБ), подкрепена от ФОСЗ. Чрез програмата се промотират и популяризират български стоки на специализирани изложения в Германия, Австрия, Дания и Швеция.

GO, GET, EAT ORGANIC! е програма, предоставяща на обществеността подробна информация за ползите от биологичното земеделие и качествата на биопродуктите. Представянето по време на изложения в четири европейски държави на биопродукция спомага за увеличаването на информираността на потребителите и прави по-адекватен техният избор на храна и напитки.

Биологичните продукти са със специално лого, т.нар. „Европейско листо“. Този символ носи послания за обединението на Европа, природата и устойчивостта. Логото за биологично производство в рамките на ЕС гарантира, че продуктът е произведен в пълно съответствие с изискванията на Регламент на Комисията (ЕС) 271/2010 от март 2010 г.

В програмата GO, GET, EAT ORGANIC! БАБ и ФОСЗ участват с пълна гама от български биопродукти. В изложенията предлаганата хранителна кошница включва пресни и преработени плодове – полски и горски, зеленчуци, ядки, зърнени храни, млечни и месни продукти, мед, сокове и биологични вина. Освен това европейските потребители имат възможност да се запознаят с български билки и етерично-маслени култури, предлагани в свежо и в преработено състояние.

18157658_447719065564954_5188604286305372387_n

Производители на български биопродукти на изложение в Европа