Източник на финансиране: Green european foundation

Период на изпълнение: 01.2012 – 03.2013

Проектът беше насочен към застъпничество и разработване на предложения, идващи от страните членки, касаещи промените в Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 СП г. Фондация за околна среда и земеделие беше част от международния екип по предложенията и координатор за България.

След организираните множество срещи, форуми, демонстрации, в България темата беше популяризирана и беше засилен интересът към най-голямото перо от бюджета на Европейския съюз. След срещите с българските представители на Европейския парламент, бяха постигнати исканията на българските биоземеделци и малки фермери и това влезе в официалната позиция на групата от България. В заключение решението на Европейския парламент до голяма степен беше повлияно от нашата кампания и окончателното решение свидетелства за това. Проектът помогна също и за създаването на мрежа от малки фермери и браншови организации, които постигнаха общ резултат и създадоха условия за бъдеща съвместна работа.